Điều khoản sử dụng

Các điều khoản sử dụng sẽ chi phối việc bạn sử dụng các trang web tại www.thorakao.com (“trang web”). Xin vui lòng đọc điều khoản sử dụng Mỹ phẩm Thorakao cẩn thận trước khi sử dụng các trang web.

Bằng cách sử dụng các trang web, bạn có nghĩa bạn chấp thuận các điều khoản sử dụng. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản sử dụng, xin vui lòng không sử dụng trang web. Chúng tôi có quyền, theo quyết định của chúng tôi, để thay đổi những điều khoản này bất cứ lúc nào. Vui lòng kiểm tra các điều khoản định kỳ các thay đổi. Việc bạn sử dụng liên tục của các Website sau khi đăng thay đổi các điều khoản (bao gồm cả chính sách bảo mật của chúng tôi) sẽ có nghĩa là bạn chấp nhận những thay đổi đó.

ĐĂNG KÝ CỦA BẠN
Để truy cập vào trang web hay một số các nguồn lực mà họ đã cung cấp, bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin đăng ký. Đó là một điều kiện của việc sử dụng trang web mà tất cả các chi tiết mà bạn cung cấp sẽ được chính xác, hiện tại, và đầy đủ. Nếu chúng ta tin rằng các chi tiết không chính xác, hiện tại, hoặc hoàn tất, chúng tôi có quyền từ chối bạn truy cập vào Website, hoặc bất kỳ nguồn lực của mình, và để chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản của bạn, nếu áp dụng.

HẠN CHẾ SỬ DỤNG TÀI LIỆU
Website được sở hữu và điều hành bởi Thorakao Mỹ phẩm (gọi tắt là “Thorakao,” “chúng tôi”, “chúng tôi”, hoặc “chúng tôi” trong tài liệu này). Không có vật liệu từ các trang web hoặc bất kỳ trang web thuộc sở hữu, vận hành, cấp phép, hoặc được kiểm soát bởi Thorakao có thể được sao chép, sao chép, tái bản, tải lên, đăng, truyền tải, hoặc phân phối bất kỳ cách nào, ngoại trừ việc bạn có thể tải về một bản sao của các tài liệu trên bất kỳ máy tính cá nhân, các nhà sử dụng phi thương mại của bạn, miễn là bạn giữ nguyên vẹn bản quyền và quyền sở hữu khác. Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại và bản quyền trên website thuộc quyền sở hữu hoặc sử dụng Thorakao với sự cho phép giữ quyền của bên thứ ba. Thorakao tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và yêu cầu người dùng của Website để làm như vậy. Sự biến đổi của tài nguyên hoặc sử dụng các tài nguyên cho các mục đích nào khác là vi phạm bản quyền của Thorakao, nhãn hiệu và các quyền sở hữu khác. Đối với mục đích của những điều khoản này, việc sử dụng bất kỳ tài liệu đó trên bất kỳ trang web khác hay máy tính nối mạng đều bị cấm. Ngoài ra, trực tiếp liên kết, liên kết sâu, khung, trang Cướp máy bay, meta-tagging, và sử dụng một robot, nhện, hoặc thiết bị tự động của bất kỳ loại để theo dõi hoặc sao chép các trang web đều bị nghiêm cấm.
Nếu bạn tin rằng bất kỳ nội dung xuất hiện trên trang web vi phạm quyền bản quyền của bạn, chúng tôi muốn nghe từ bạn. Xin vui lòng gửi thông tin sau bằng văn bản cho Thorakao Mỹ phẩm, 241 bis Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam:
(a) Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của bạn;
(b) mô tả công việc có bản quyền mà bạn cho là đã bị vi phạm;
(c) các URL chính xác hoặc một mô tả của mỗi nơi bị cáo buộc tài liệu vi phạm nằm;
(d) bạn tuyên bố rằng bạn có một niềm tin tưởng tuyệt đối rằng việc sử dụng tranh chấp chưa được cấp phép bởi bạn, đại lý của bạn, hoặc pháp luật;
(e) Chữ ký điện tử hay vật lý của bạn hoặc chữ ký điện tử hoặc người được ủy quyền để thay mặt bạn; 
(f) một tuyên bố của bạn đã thực hiện theo hình phạt về tội khai man, rằng thông tin trong thông báo của bạn là chính xác, rằng bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền để thay mặt chủ sở hữu bản quyền.
Thorakao tìm cách bảo toàn bất kỳ và tất cả các miễn trừ trách nhiệm pháp lý có thể có sẵn theo luật bản quyền.

ĐỆ TRÌNH
Thorakao là luôn luôn quan tâm đến nghe từ bạn về sản phẩm và dịch vụ kinh doanh của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi hoan nghênh ý kiến của bạn, Thorakao không chấp nhận hoặc xem xét những ý tưởng không được yêu cầu sáng tạo, đề nghị, gửi, hay vật liệu được gửi đến chúng tôi ở định dạng nào và bằng bất kỳ phương tiện truyền dẫn (bao gồm cả email), khác với những người chúng tôi đã yêu cầu cụ thể. Bất kỳ tài liệu đó hoặc là sẽ được gửi lại cho bạn hoặc loại bỏ.
Chúng tôi hy vọng bạn sẽ hiểu rằng đó là mục đích của chính sách này để tránh khả năng hiểu lầm trong tương lai khi các dự án được phát triển bởi Thorakao này có vẻ như những người khác là tương tự như công việc sáng tạo của riêng mình. Nó đã được kinh nghiệm của chúng tôi là trong khi bạn có thể tin rằng một trình hoặc ý tưởng độc đáo, trong nhiều trường hợp, nộp, ý tưởng như vậy giống đệ trình khác hay ý tưởng nào Thorakao đã nhận được, cho dù gạ gẫm hoặc không mong muốn, hoặc là tương tự như dự án đang được tạo ra hoặc đại diện của Thorakao. Trong khi chúng tôi đánh giá cao phản hồi của bạn về sản phẩm và dịch vụ kinh doanh của mình, chúng tôi yêu cầu bạn phải cụ thể trong ý kiến của bạn về những sản phẩm và dịch vụ. Vì vậy, xin vui lòng không gửi đệ trình không mong muốn của bất cứ loại nào để Thorakao, bao gồm, nhưng không giới hạn, bất kỳ không mong muốn sáng tạo gợi ý, những câu chuyện hay ý tưởng, khái niệm, ghi chú, định dạng, ảnh nghệ thuật, hoặc các vật liệu khác tương tự liên quan đến.
Xin lưu ý rằng nếu, bất chấp yêu cầu của chúng tôi, bạn gửi để sử dụng hoặc chuyển qua email hoặc qua trang web không mong muốn gợi ý sáng tạo, những câu chuyện hay ý tưởng, khái niệm, ghi chú, định dạng, ảnh nghệ thuật, hoặc các vật liệu khác tương tự liên quan (gọi chung là “Bài nộp” ), Submissions như đang và sẽ được đối xử như là không bảo mật và không độc quyền và Thorakao sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sử dụng hoặc tiết lộ. Không giới hạn nêu trên, đến mức nó có quyền pháp lý, Thorakao sẽ có độc quyền sở hữu tất cả các quyền tồn tại bây giờ hay sau đây để những thông tin đó của mỗi loại và thiên nhiên và được quyền sử dụng không hạn chế của những thông tin đó cho bất cứ mục đích nào, thương mại hay không, không bù trừ với các nhà cung cấp những thông tin đó hoặc bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác. Ngoài ra, bạn phải đảm bảo rằng tất cả cái gọi là “quyền đạo đức” trong những tài liệu đã được miễn.
Theo thời gian, khu vực trên trang Web có thể rõ ràng yêu cầu đệ trình của các khái niệm, những câu chuyện, hay những nội dung khác có tiềm năng từ bạn (“mời Submissions”). Trường hợp này là trường hợp, xin vui lòng đọc kỹ các quy tắc cụ thể hoặc các điều khoản và điều kiện xuất hiện ở những nơi khác trên Website để phối những bản đệ trình (“Điều khoản Bổ sung”), vì chúng sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp khác của bạn. Nếu không có điều khoản bổ sung chi phối những bản đệ trình, sau đó các điều khoản sử dụng sẽ áp dụng đầy đủ cho bất kỳ Submissions mời bạn thực hiện.

THÔNG TIN CÔNG CỘNG
Bạn không được tải lên, phân phối thông qua, hay phát hành thông qua trang web bất kỳ nội dung đó là bôi nhọ, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư hoặc công khai, lạm dụng, bất hợp pháp, hoặc nếu không bị phản đối rằng sẽ cấu thành hoặc khuyến khích một hình sự hành vi phạm tội, vi phạm quyền của bất kỳ bên nào, hoặc nếu không sẽ tăng trách nhiệm hoặc vi phạm pháp luật.
Đó là chính sách của chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của tất cả du khách. Vì vậy, ngoài sự riêng tư của dữ liệu đăng ký (xem Chính sách bảo mật của chúng tôi), chúng tôi sẽ không theo dõi, chỉnh sửa, hoặc tiết lộ nội dung của e-mail của khách trừ khi cần thiết trong quá trình bảo trì bình thường của các Website và hệ thống của họ hoặc trừ cần phải như vậy theo luật pháp hoặc những thiện ý tin rằng hành động đó là cần thiết để: (1) thực hiện theo luật pháp hoặc tuân theo quá trình hợp pháp của Thorakao; (2) bảo vệ quyền lợi của Thorakao; hoặc (3) hành động trong trường hợp khẩn cấp để bảo vệ sự an toàn cá nhân của khách của chúng tôi hoặc của cộng đồng. Du khách sẽ vẫn chịu trách nhiệm về nội dung của thông điệp của họ.
Hãy hành động có trách nhiệm khi sử dụng trang web. Bạn chỉ có thể sử dụng trang web và nội dung của nó cho các mục đích hợp pháp và bạn đều bị cấm tàng trữ, phân phối hoặc truyền bất kỳ tài liệu bất hợp pháp thông qua trang web này. Bạn không thể thu thập hoặc lưu trữ thông tin cá nhân liên quan đến những người dùng khác. Bạn nhận ra rằng lưu trữ, phân phối hoặc truyền các tài liệu bất hợp pháp có thể khiến bạn phải chịu trách nhiệm hình sự và / hoặc dân sự. Bạn đồng ý rằng nếu một bên thứ ba tuyên bố rằng liệu bạn đã đóng góp để trang web này là trái pháp luật, bạn sẽ phải chịu gánh nặng của việc thiết lập mà nó là hợp pháp. Bạn hiểu và đồng ý rằng tất cả các tài liệu được đăng công khai (trừ bởi Thorakao) hoặc được gửi riêng trên hoặc thông qua trang web này thuộc trách nhiệm duy nhất của người gửi, không Thorakao, và rằng bạn chịu trách nhiệm cho tất cả các tài liệu bạn tải lên, đăng hoặc truyền theo cách khác đến hoặc thông qua trang web.

TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA
Trang web của chúng tôi có thể liên kết bạn đến các trang web khác trên Internet. Những trang web khác không thuộc quyền kiểm soát của Thorakao, và bạn thừa nhận rằng (dù có hay không các trang web đó được kết hợp dưới mọi hình thức với Thorakao) mà Thorakao không chịu trách nhiệm về tính chính xác, tuân thủ bản quyền, tính hợp pháp, tính thích hợp, hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của các nội dung của trang web đó. Việc bao gồm một liên kết đó không bao hàm sự chứng thực của bất kỳ trang web của Thorakao hoặc bất kỳ hiệp hội với hoạt động của nó. Thorakao không làm cho bất kỳ đại diện hoặc bảo đảm về an ninh của bất kỳ thông tin (bao gồm, nhưng không giới hạn, thẻ tín dụng và thông tin cá nhân khác), bạn có thể được yêu cầu để cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba, và bạn không thể hủy bỏ từ bỏ mọi khiếu nại chống lại chúng ta về đó với các trang web. Chúng tôi khuyến khích bạn làm bất cứ điều tra bạn cảm thấy cần thiết hoặc thích hợp trước khi tiến hành bất kỳ giao dịch trực tuyến với bất kỳ của các bên thứ ba.

VẤN ĐỀ PHÁP LÝ
Trang web này được kiểm soát và điều hành bởi Thorakao từ văn phòng của mình bên trong Việt Nam. Những người chọn để truy cập trang web này từ các địa điểm khác làm như vậy vào sáng kiến của mình và chịu trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng.
Thorakao không khẳng định rằng tài liệu hoặc nội dung khác của các website là thích hợp hay sẵn để sử dụng bên ngoài Việt Nam, các vùng lãnh thổ, tài sản và bảo hộ. Nếu bạn chọn để truy cập website từ các địa điểm khác bạn làm như vậy vào sáng kiến của riêng bạn và có nguy cơ của riêng bạn. Bạn có trách nhiệm tuân thủ luật pháp địa phương, nếu và trong phạm vi luật pháp địa phương được áp dụng. Bạn đặc biệt đồng ý tuân thủ tất cả các luật liên quan đến việc truyền tải dữ liệu kỹ thuật từ Việt Nam hoặc quốc gia bạn đang cư trú.

KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU TRÊN TRANG WEB ĐANG CUNG CẤP “AS IS” VÀ KHÔNG BẢO ĐẢM NÀO RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. THORAKAO MỸ KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG CÁC CHỨC NĂNG CHỨA TRONG CÁC TÀI LIỆU SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC LỖI, CÁC KHUYẾT ĐIỂM SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA, HOẶC CÁC WEBSITE HOẶC MÁY CHỦ TẠO RA CHÚNG KHÔNG BỊ NHIỄM VIRUS HAY CÁC THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC. THORAKAO KHÔNG BẢO ĐẢM HOẶC ĐẠI DIỆN CHO BẤT KỲ AI VỀ VIỆC SỬ DỤNG HAY KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG CÁC TÀI LIỆU TRÊN TRANG WEB NÀY TRONG ĐIỀU KHOẢN đúng đắn, TIN CẬY, HOĂC. YOU (AND NOT THORAKAO) NHẬN TOÀN BỘ CHI PHÍ CHO TẤT CẢ CẦN THIẾT VỀ DỊCH VỤ, SỬA CHỮA, HAY SỬA CHỮA.

TRÁCH NHIỆM
TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN,  THORAKAO KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM CHO BẤT CỨ HAY ĐẶC BIỆT LÀ KẾT QUẢ CỦA VIỆC SỬ DỤNG, HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG, CÁC TÀI LIỆU TRÊN TRANG WEB NÀY, NGAY CẢ NẾU THORAKAO OR A THORAKAO ỦY QUYỀN ĐẠI DIỆN ĐÃ ĐƯỢC KHUYÊN VỀ KHẢ NĂNG CỦA TỔN HẠI NHƯ VẬY. TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG THORAKAO HỢP LÀ TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN CHO TẤT CẢ CÁC THIỆT HẠI, MẤT MÁT VÀ NGUYÊN NHÂN (DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, LẦM LỖI (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, SƠ SUẤT), HOẶC KHÁC) VƯỢT QUÁ SỐ TIỀN CỦA BẠN, NẾU CÓ, CHO TRUY CẬP TRANG WEB NÀY.

KHÁC
Những thuật ngữ này sẽ được điều chỉnh bởi và giải thích phù hợp với pháp luật của Việt Nam. Bạn đồng ý rằng bất kỳ hành động theo pháp luật hoặc trong vốn phát sinh từ hoặc liên quan đến các điều khoản này được nộp chỉ ở Việt Nam, và bạn đồng ý với phán quyết riêng của tòa án như vậy với mục đích tranh tụng vụ kiện như thế. Nếu bất kỳ điều khoản của các điều khoản này sẽ không có hiệu lực vì lý do nào, thì điều khoản đó sẽ được xem là tách khỏi các điều khoản và sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và tính thực thi của bất kỳ điều khoản còn lại. Đây là toàn bộ thỏa thuận giữa chúng tôi liên quan về chủ đề trong tài liệu này và không được sửa đổi ngoại trừ bằng văn bản, có chữ ký của cả hai bên.
 

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI
Website được kiểm soát và điều hành bởi Mỹ phẩm Thorakao. Xin vui lòng gửi bất kỳ ý kiến, khiếu nại hoặc bất kỳ câu hỏi về sự riêng tư đến 241 bis Cách Mạng Tháng 8, Quận 3, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam hoặc gửi email cho chúng tôi tại thorakao @ thorakaovn.com.


Cập nhật lần cuối: 31 Tháng 12 2015.

Chưa có sản phẩm trong giỏ hàng
0